Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden CellolesBrabant 23-7-2018:

INSCHRIJVEN

 • CellolesBrabant, zijnde de docente Ela Hendriks-Cabaj, biedt een proefles aan van 30 minuten voor € 10,00. Bij inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht.
 • Opgeven voor het volgen van cello lessen doet u door in te schrijven met het inschrijf formulier. Bijvoorbeeld via de website www.CellolesBrabant.nl.
 • Minderjarige leerlingen dienen te worden ingeschreven door, en met toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Inschrijving geldt voor één schooljaar. In geval van voortzetting van de lessen, hoeft er niet opnieuw te worden ingeschreven. In geval van stoppen per einde schooljaar hoort dit vóór 1 juli aan de docent te worden gemeld. In geval van stoppen gedurende het schooljaar geldt een opzegtermijn van een maand. Wijzigingen moeten per e-mail worden aangeboden.
 • Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en met de opname in mijn studentenbestand. Dit bestand is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door CellolesBrabant en wordt in geen enkel geval met derden gedeeld.
 • Wijzigingen betreffende gegevens inschrijfformulier dient u per email door te geven.

AANTAL LESSEN EN VAKANTIES

 • Tijdens één lesjaar worden er 36 (wekelijks) of 18 (tweewekelijks) lessen gegeven. Andere lesmogelijkheden in overleg met docente.
 • In de schoolvakanties worden geen lessen gegeven. De data van deze vakanties zijn zoals ze voorkomen in de Regio Zuid Nederland.
 • De lessen worden in overleg met de student op een vaste dag en tijdstip gegeven.
 • Met opgegeven voorkeurslesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Een en ander is afhankelijk van o.a. dag, plaats en mogelijkheden van lesgeven.

TARIEVEN

 • Betaling van lesgeld voor cellolessen is verschuldigd vanaf de eerste les. Het jaarbedrag dient in 2 termijnen te worden voldaan. Hiervoor stuurt de docent twee keer per jaar een factuur, en wel in september en in januari. Bedragen behoren binnen 14 dagen op de bankrekening te zijn ontvangen. Termijnbetaling in overleg.
 • Lestarieven zijn op te vragen bij de docente. Ze zullen jaarlijks geïndexeerd en/of aangepast worden.
 • De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.
 • Na het uitblijven van betaling, zonder dat de student tijdig en/of op de juiste wijze heeft opgezegd, behoudt Ela Hendriks-Cabaj aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld.
 • Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Ela Hendriks-Cabaj zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.
  Bovendien kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Eventuele incassokosten komen alsdan voor rekening van de betaling plichtige.

EXAMENS

 • Praktijkexamens kunnen in de loop van je opleiding worden afgenomen indien gewenst. De opleiding is in dat geval ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De A-fase duurt in de regel 3 jaar, de overige fasen 2 jaar. Alle fasen worden dan afgesloten met een diploma.
 • Docente beoordeeld of de leerling het geschikte niveau heeft bereikt om een praktijkexamen af te leggen. Kosten voor praktijkexamens zijn niet inbegrepen, deze zijn bij de docente op te vragen.
 • Om praktijkexamens te kunnen afleggen, moet er op elk niveau bijbehorende theoretische kennis aanwezig te zijn. Op aanvraag kunnen bij de docente theorielessen gevolgd worden. Elke theoriecursus wordt telkens afgesloten met een toets. Het slagen voor de toets is noodzakelijk om het praktijkexamen te kunnen afleggen.
 • Kosten voor theorielessen, theorietoetsen en materialen zijn niet inbegrepen, deze zijn bij de docente op te vragen.

VERZUIM

 • Bij verhindering van de cursist, is de docent niet verplicht een inhaal les(sen) te verstrekken. Het lesgeld wordt in dit geval niet gerestitueerd.
 • In geval van ziekte van de docent korter dan twee aanééngesloten weken, wordt geen lesgeld gerestitueerd. De lessen worden dan op een later overeen te komen tijdstip ingehaald. In geval van langdurige ziekte van de docent, langer dan twee aaneengesloten weken, wordt vanaf de derde aaneengesloten week van de ziekte van de docent, het lesgeld gerestitueerd hetzij verrekend met de eerstvolgende factuur.

LESSEN BEËINDIGEN

 • Tussentijds opzeggen van de lessen kan met een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient te worden gemeld via e-mail.
 • Een ontvangen opzegging zal door Ela Hendriks-Cabaj per e-mail worden bevestigd.
 • Ela Hendriks-Cabaj heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van les aan een student te weigeren, op te schorten of te staken.

AANSCHAF OF HUUR INSTRUMENT

 • De leerling zorgt zelf voor aanschaf of huur van een instrument. Sommige Kunstencentra bieden huurinstrumenten aan voor hun leerlingen. De docent kan hierover adviseren en de weg wijzen.

COPYRIGHT

 • Leerling (of ouder/verzorger) gaat akkoord dat foto’s en/of filmmateriaal van lessen, voorspeelavonden, concerten etc., die door Ela Hendriks-Cabaj of door haar aangewezen personen gemaakt worden, aan haar toebehoren en door haar gebruikt mogen worden.
 • De leerling (of ouder/verzorger) moet vooraf aan de docent doorgeven indien deze hier niet mee instemt.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Ela Hendriks-Cabaj is niet aansprakelijk voor schade aan, vernieling van, of ontvreemding van lesmateriaal, instrumenten of accessoires, of persoonlijke bezittingen van de student.

WIJZIGING VOORWAARDEN

 • Ela Hendriks-Cabaj behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website.
 • In geval van onduidelijkheid in de uitleg van de algemene voorwaarden en in die gevallen waarin niet is voorzien, beslist de docent.

CellolesBrabant
Ela Hendriks-Cabaj, cello docente
Tel. 06-380 26 896
E-mail info@cellolesbrabant.nl
K.v.K. nummer 63958228
BTW nummer NL001743175B84